STAŻE, PRAKTYKI I WOLONTARIAT

Staże

Zasady odbywania staży cząstkowych w ramach stażu podyplomowego oraz staży kierunkowych do specjalizacji

Staże cząstkowe w ramach stażu podyplomowego oraz staże kierunkowe do specjalizacji mogą odbywać się wyłącznie w jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala posiadających uprawnienia do prowadzenia stażu w przedmiotowym zakresie. Staże mogą rozpocząć się po zawarciu porozumienia z innym podmiotem leczniczym sporządzonym przez pracownika Działu Spraw Pracowniczych i Płac – Staże i Szkolenia, w którym szczegółowo zostaną określone zasady i warunki ich odbywania.

Osoba ubiegająca się o staż na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia stażu składa dokumenty w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac – Staże i szkolenia (Centralny Szpital Kliniczny, blok E, piętro II), wnioski składane do Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus należy składać do Działu Spraw Pracowniczych i Płac mieszczącego się w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym, 5 piętro, pokój 111

Komplet niezbędnych dokumentów zawiera:

 1. poprawnie wypełniony wniosek oraz zobowiązanie, tj.:
  A. w przypadku Wniosku w sprawie odbycia stażu cząstkowego – zawierający zgodę:
  – Koordynatora stażu,
  – Kierownika jednostki lub komórki przyjmującej na staż.
  B. w przypadku Wniosku w sprawie odbycia stażu kierunkowego – zawierający zgodę:
  – Kierownika jednostki lub komórki, w której ma się odbyć staż,
  – Kierownika jednostki lub komórki kierującej na staż,
 2. dokumenty potwierdzające:
  A. objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej,
  B. szczepienie przeciwko WZW typu B,
  C. odbycie szkolenia w zakresie przepisów BHP i ppoż,
  D. prawo wykonywania zawodu.
  E. podpisanego zobowiązania lekarza odbywającego staż.

W przypadku odbywania stażu w podmiocie leczniczym, który wymaga ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków), Szpital nie pokrywa kosztów tego ubezpieczenia.

Wniosek złożony po terminie lub nieprawidłowo wypełniony, nie podlega rozpatrzeniu.

Praktyki

Zasady odbywania praktyk

 1. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwany dalej „Szpitalem” uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych, w tym praktyk studenckich, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwanego dalej „WUM”, oraz innych uczelni – jeżeli nie ogranicza to realizacji zadań dydaktycznych WUM.
 2. Praktyka studencka w Szpitalu może być realizowana na podstawie:
  A. umowy/porozumienia zawartego między Szpitalem a Uczelnią prowadzącą kształcenie
 3. Student na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia praktyki zobowiązany jest złożyć poniżej wymienione dokumenty w:
  A. Jednostce lub komórce organizacyjnej (tj. Klinika, Zakład, Oddział itp.), w której Student chciałby odbyć praktykę:
  – wniosek o praktykę celem uzyskania zgody Kierownika jednostki/komórki organizacyjnej na odbycie stażu w zawartym we wniosku terminie,
  – obowiązujący program praktyk,
  B. Dziale Spraw Pracowniczych i Płac – Staże i szkolenia (CSK, blok E, 2 piętro)
  – podpisany wniosek, o którym mowa w ust. 3, lit. A, pkt i.,
  – obowiązujący program praktyk,
  – skierowanie do odbycia praktyk z Uczelni.
 4. Student zobowiązany jest również złożyć we wskazanym w ust. 3 terminie dokumenty potwierdzające:
  A. objęcie ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  B. posiadanie aktualnych badań lekarskich i szczepienia przeciwko WZW typu B.
 5. Komplet Dokumentów należy dostarczać osobiście do Działu Spraw Pracowniczych i Płac – Staże i szkolenia (CSK, blok E, 2 piętro).
 6. Brak dostarczenia któregokolwiek z wymaganych dokumentów uniemożliwia rozpoczęcie praktyki.
 7. Dokumenty złożone po terminie lub nieprawidłowo wypełnione, nie podlegają rozpatrzeniu.

Niekompletne wnioski nie będą przyjmowane.

Wolontariat

W Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM możliwe jest odbycie wolontariatu, który realizowany jest na podstawie:

 1. Wniosku o wolontariat złożonego na co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia, w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac w CSK blok E, II piętro.
 2. Podpisanego zobowiązania osoby upoważnionej.
 3. Złożeniu dodatkowych dokumentów (w zależności od rodzaju wolontariatu – do uzgodnienia).
 4. Podpisanej umowy pomiędzy Szpitalem a Wolontariuszem.

Specjalizacje w trybie pozarezydenckim

Zasady odbywania specjalizacji w trybie pozarezydenckim w ramach umowy cywilnoprawnej /nieodpłatnej/

Osoba skierowana do odbycia specjalizacji na co najmniej  14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia składa dokumenty w Dziale Spraw Pracowniczych i Płac (CSK, blok E, 2 piętro)

Komplet niezbędnych dokumentów zawiera:

 1. Podanie ( wraz z wydrukiem z SMK skierowania), do Dyrekcji UCK WUM zgodnie z lokalizacją o rozpoczęcie specjalizacji ze wskazaną datą, dziedziną  i jednostką lub komórką organizacyjną ( tj. klinika, zakład, oddział ), po podpisaniu przez kierownika    ( kliniki, zakładu, oddziału), i wyznaczeniu kierownika specjalizacji.
 2. Dokumenty potwierdzające:
  A. dyplom ukończenia studiów,
  B. prawo wykonywania zawodu,
  C. specjalizacje /jeżeli posiada/,
  D. tytuły naukowe,
  E. objęcie ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej,
  F. aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych,
 3. Komplet dokumentów po uzyskaniu zgody Kierownika jednostki/ komórki organizacyjnej należy dostarczyć osobiście CSK, do Działu Spraw Pracowniczych i Płac (blok E, 2 piętro ).
 4. Specjalizacja w Szpitalu jest realizowana na podstawie umowy o specjalizację zawartej między Szpitalem a Lekarzem (wzór umowy dostępny w sekcji Dokumenty do pobrania), w której określa się tryb odbywania szkolenia specjalizacyjnego i zakres wzajemnych zobowiązań na czas trwania szkolenia specjalizacyjnego.
 5. Staże kierunkowe do specjalizacji mogą odbywać się w jednostkach i komórkach organizacyjnych Szpitala posiadających uprawnienia do prowadzenia stażu w przedmiotowym zakresie (zasady odbywania staży w sekcji Praktyki i staże).

Dokumenty do pobrania:
Wniosek – staż kierunkowy UCK WUM – 3 szpitale
Wniosek – staż kierunkowy z Psychologii UCK WUM
Wniosek – staż-cząstkowy UCK WUM
Wniosek – praktyki/wolontariat UCK WUM
Podanie dla Pielęgniarek UCK WUM – 3 szpitale
UCK WUM – zobowiązanie
Wniosek – urlop szkoleniowy UCK WUM – 3 szpitale
Wzór umowy o specjalizację